วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เหตุใด พระสีวลีเถระ จึงอยู่ในครรภ์มารดา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน

พระสีวลีเถระ อยู่ในครรภ์มารดา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน แต่เมื่อเป็นพระเป็นผู้เลิศในทางลาภและยศ เพราะกฎแห่งกรรมที่ให้ผลคละกัน

เรื่องของ กฎแห่งกรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระสีวลีนี้ มีกล่าวถึงในเรื่อง พระขทิรวนิยเรวตเถระ (ในอรหันตวรรค ของอรรถกถาพระธรรมบท ภาค 4) เฉพาะในส่วนบุพกรรมของพระสีวลีเถระสรุปได้ว่า
๑.สาเหตุที่พระสีวลีเถระเป็นผู้เลิศทางโชคลาภ
(ดังพระพุทธวจนะว่า “เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวกานํ ลาภีนํ ยทิทํ สีวลีติฯ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย พระสีวลีเถระนั้นเป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวกทั้งหมดของตถาคตในทางมีลาภมาก) นั้นเพราะเป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ที่กระทำในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า "วิปัสสี" ท่านพระสีวลีได้เกิดเป็นชาวบ้านนอกคนหนึ่งและท่านได้ร่วมถวายมหาทานกับชาวเมือง ซึ่งได้จัดถวายทานแข่งพระราชา แต่ยังขาดเฉพาะน้ำผึ้งสด โดยท่านได้ถวายน้ำผึ้งสด ซึ่งชาวบ้านได้ขอซื้อถึงหนึ่งพันกหาปณะ ทั้งที่น้ำผึ้งมีราคาไม่ถึงหนึ่งบาทด้วยซ้ำไป แต่ท่านไม่ขายกลับขอเข้ามีส่วนร่วมในการถวายทานแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ 680,000 รูปด้วย ซึ่งด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าทำให้น้ำผึ้งนั้นมีประมาณเพียงพอแก่พระสงฆ์ทั้งหมด

๒.สาเหตุที่พระสีวลีอยู่ในครรภ์พระมารดานานถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วันนั้น
เพราะกฎแห่งกรรม หลังจากนั้นแล้วท่านได้ไปเกิดบนเทวโลก จากนั้นได้จุติมาเกิดเป็นพระราชาในกรุงพาราณสี ต่อมาท่านได้ยกทัพไปใช้ยุทธวิธีปิดล้อมเมืองหนึ่งนาน 7 ปี 7 เดือน โดยปิดล้อมเฉพาะประตูใหญ่ทั้ง 4 ด้าน แต่ชาวเมืองยังไม่ยอมแพ้ เพราะอาศัยประตูเล็กทั้ง 4 ด้านลอบออกไปหาอาหารและน้ำ พระราชมารดาของพระองค์ทราบข่าวจึงสั่งให้ปิดประตูเล็กทั้งสี่ด้วย จนถึงวันที่ 7 ชาวเมืองนั้นจึงฆ่าพระราชาของตนและถวายราชสมบัติแก่พระองค์ เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วท่านได้ไปบังเกิดในนรกเพราะกรรมนั้นนานมาก คือ"ตราบเท่ามหาปฐพีนี้ หนาขึ้นได้ประมาณโยชน์หนึ่ง" จึงได้มาจุติในครรภ์มารดาในครั้งพุทธกาลดังกล่าว  พระศาสดาได้ตรัสสรุปถึงบุรพกรรมของพระเถระอันเป็นไปตามความเชื่อมโยงของ กฎแห่งกรรม ไว้ดังนี้

“ภิกษุทั้งหลาย สีวลีไหม้แล้วในนรกสิ้นกาลประมาณเท่านั้น เพราะกรรมที่เธอล้อมพระนครแล้วยึดเอาในกาลนั้น ถือปฏิสนธิในท้องของมารดานั้นนั่นแหละ อยู่ในท้องสิ้นกาลประมาณเท่านั้น เพราะความที่เธอปิดประดูเล็กๆทั้ง ๔ เป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีลาภเลิศมียศเลิศ เพราะความที่เธอถวายน้ำผึ้งใหม่ ด้วยประการอย่างนี้”


พระสีวลี พระอรหันต์ด้านโชคลาภ
มวลสารมหาโชคลาภแร่เหล็กน้ำพี้ เข้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ
ด้วยพิธีกรรมปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดน้ำพี้ และวัดสิงห์ จ.อุตรดิตถ์
หน้าตัก 2.5 นิ้ว  (สูง 4 นิ้ว*กว้าง 3 นิ้ว) บูชาองค์ละ 699 บาท
---------------------------------------------
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาพระสีวลี.
Tel: 083-0340025 | LineID: chet111  
Email: PraSiwaleeThai@gmail.com