วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คาถาบูชาอาราธนาพระสีวลี พระคาถาหัวใจพระฉิมพลี


คาถาบูชาพระสีวลี
 "สีวะลี  จะ  มะหาเถโร  ปัจจะยะลาภะปูชิโต  มะนุสโสเทวะตาอินโทพระมายะโม  ยักขาวา  ปิตัสสะ  นิรันตะรัง  ปะนะลาภะ  สักการเร  อาเนนตินิจจัง  สิวะลิดเถรัสสะ  ลาโภ  จะสักกาโร  โหหิ  สีวะลีมะหาเถรันจะปูชะกัสสะ  สะทาวาปิ  คาถันจะ  สังวัดตะนัสสะ  ลาโภ  จะ  สักกาโรโหติ  เถรัสสะอานุภาเวนะ  ลาโภ  เมโหตุสัพพะทาเอตะนะสัจจะวัดเชนะลาโภเมโหตุสัพพะทาฯ"

คาถาอาราธนาพระสีวลี
"สีวลีจะมะหาเถโรเทวะตานะระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิสีวลีจะ  มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหังวันทามิสัพพะทาสสีวลีเถรัสสะเอตังคุณังสวัสติลาภังภะวันตุเมฯ"

พระคาถาหัวใจพระฉิมพลี
"สาธุสีวลีจะมหาเถโรนะ  ชาลิติ  ปะสิทธิลาภา  ปะสันนะจิตตา  สะทา  โหนติ  ปิยัง  มะมะ  สัพเพชะนา  พะหูชะนา  สัพเพทิสา  สะมาคะตากาละโภชะนาวิภาละโภชะนาอาคัจเฉยยะอาคัจฉาหิปิยังมะมะ"

คาถาบูชาพระสีวลี (แบบย่อ)
“สีวลี  จะ  มหาเถโร  ชัยยะสิทโธ  มหิทธิโก  เถรัสสะ  นุภาเวนะ”พระสีวลี พระอรหันต์ด้านโชคลาภ
มวลสารมหาโชคลาภแร่เหล็กน้ำพี้ เข้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ
ด้วยพิธีกรรมปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดน้ำพี้ และวัดสิงห์ จ.อุตรดิตถ์
หน้าตัก 2.5 นิ้ว  (สูง 4 นิ้ว*กว้าง 3 นิ้ว) บูชาองค์ละ 699 บาท
---------------------------------------------
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาพระสีวลี.
Tel: 083-0340025 | LineID: chet111  
Email: PraSiwaleeThai@gmail.com